แบบประเมินพัฒนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
เรื่อง เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วย ร่างกายของเรา

โดย นางสุพัตรา วรเลิศ


คำสั่งให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง


ข้อที่ 1)
นักเรียนใช้อวัยวะใดสำหรับหายใจ
   ตา
   หู
   จมูก
   ปาก

ข้อที่ 2)
นักเรียนใช้อวัยวะใดสำหรับเดิน
   มือ
   ขา
   แขน
   ลำตัว

ข้อที่ 3)
นักเรียนใช้อวัยวะใดสำหรับฟัง
   หู
   ตา
   จมูก
   ปาก

ข้อที่ 4)
นักเรียนใช้อวัยวะใช้สำหรับดู
   หู
   ตา
   จมูก
   ปาก

ข้อที่ 5)
นักเรียนใช้อวัยวะใดสำหรับจับ ถือ
   แขน
   ขา
   ผิวหนัง
   มือ