ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
(วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2553)